FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री बिष्णु कुमार गिरी ज्युले दशौं गाउँसभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको

आर्थिक बर्ष २०७8/७9 को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री बिष्णु कुमार गिरी ज्युले सातौँ गाउँसभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम