FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्रहरु

 1. भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधार, २०८०

 2. गौमुखी-गाउँपालिकाको-आर्थिक-ऐन-2080

 3. गौमुखी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन 2080

 4. गौमुखी गाउँपालिकामा खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९

  गौमुखी गाउँपालिकामा खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि],२०७९

 5. गौमुखी गाउँपालिकाको जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०७८

  गौमुखी गाउँपालिकाको जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०७८

 6. पुस्तकालय सहायक(लाइब्रेरीयन)कर्मचारी अनुदान तथा व्यवस्थापकीय खर्च सञ्चालन कार्यबिधि २०७८

  पुस्तकालय सहायक(लाइब्रेरीयन)कर्मचारी अनुदान तथा व्यवस्थापकीय खर्च सञ्चालन कार्यबिधि २०७८

 7. विद्यालय सहयोगी सम्बन्धी कार्यबिधि २०७८

  विद्यालय सहयोगी सम्बन्धी कार्यबिधि २०७८

 8. सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका

  सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका

 9. गौमुखी गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन

  गौमुखी गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन

 10. विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

  विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

 11. आकस्मिक बाली संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

  आकस्मिक बाली संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

 12. कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि

  कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि

 13. क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

  क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

 14. पदाधिकारीहरूको अचारसंहिता सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४

  पदाधिकारीहरूको अचारसंहिता सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४

 15. प्राबिधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधि, २०७७

  प्राबिधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधि, २०७७

 16. नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

  नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

 17. नदि तथा अन्य सार्वजानिक क्षेत्रको सरसफाइ सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

  नदि तथा अन्य सार्वजानिक क्षेत्रको सरसफाइ सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

 18. गौमुखी गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७७

  गौमुखी गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७७

 19. क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

  क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

 20. गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४

  गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४

 21. घ वर्गको निर्माण व्यावसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

  घ वर्गको निर्माण व्यावसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

 22. दिवा खाजा बितरण मापदण्ड २०७६

  दिवा खाजा बितरण मापदण्ड २०७६

 23. ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५

  ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५

 24. कार्यसम्पादन नियमावली २०७४

  कार्यसम्पादन नियमावली २०७४

 25. नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

  नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

 26. कृषि तथा खोर सुधार अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

  कृषि तथा खोर सुधार अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

 27. कृषि सामग्री अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७

  कृषि सामग्री अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७

 28. आकस्मिक बाली संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

  आकस्मिक बाली संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

 29. उपभोक्ता समिति गठन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७७

  उपभोक्ता समिति गठन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७७

 30. कृषि तथा खोर सुधार अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

  कृषि तथा खोर सुधार अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

 31. करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७

  करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७

 32. कार्यविभाजन नियमावली २०७४

  कार्यविभाजन नियमावली २०७४

 33. बैकल्पिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन तथा बाल विकास शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

  बैकल्पिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन तथा बाल विकास शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

 34. मागमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

  मागमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

 35. ब्याक हो लोडर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

  ब्याक हो लोडर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

 36. मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यबिधि

  मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यबिधि

 37. राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि

  राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि

 38. आपतकालिन कार्य संचालन कार्यबिधि

  आपतकालिन कार्य संचालन कार्यबिधि 

 39. शिक्षक अनुदान तथा व्यवस्थापकीय खर्च सञ्चालन कार्यबिधि

  शिक्षक अनुदान तथा व्यवस्थापकीय खर्च सञ्चालन कार्यबिधि

 40. समाज कल्याण कोष संचालन कार्यविधि

  समाज कल्याण कोष संचालन कार्यविधि

 41. विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि

  विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि

 42. विपन्न नागरिक ‌‌ओैषधि उपचार सहायता कार्यबिधि

  विपन्न नागरिक ‌‌ओैषधि उपचार सहायता कार्यबिधि

 43. व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यबिधि

  व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यबिधि

 44. लेखा समितीको कार्य सञ्चालन कार्यविधि

  लेखा समितीको कार्य सञ्चालन कार्यविधि

 45. कृषि व्यावसाय प्रवर्दन ऐन

  कृषि व्यावसाय प्रवर्दन ऐन

 46. आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७४

  आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७४

 47. वजार अनुगमन निर्देशिका

  वजार अनुगमन निर्देशिका

 48. सेफ हाउस सञ्चालन कार्यबिधि

  सेफ हाउस सञ्चालन कार्यबिधि

 49. बालविवाह विरूद्ध कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि

  बालविवाह विरूद्ध कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि

 50. विवाद निरुपण ऐन

  विवाद निरुपण ऐन

 51. गौमुखी गाउँपालिकाको जलचर एंव जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन २०७६

  गौमुखी गाउँपालिकाको जलचर एंव जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन २०७६

 52. सहकारी ऐन

  सहकारी ऐन

 53. सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका

  सार्वजानिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका

 54. प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन

  प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन

 55. मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि

  मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि

 56. वजार अनुगमन निर्देशिका

  वजार अनुगमन निर्देशिका

 57. गौमुखी गाउँपालिका विनियोजन ऐन

  गौमुखी गाउँपालिका विनियोजन ऐन

 58. गौमुखी गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनिकरण ऐन

  गौमुखी गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनिकरण ऐन

 59. प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन

  प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन

 60. न्यायिक समिति सञ्चालन ऐन

  न्यायिक समिति सञ्चालन ऐन पहिलो संशोधन